U SNĚŽNICE

Vaše šumavské útočiště na Železnorudsku

Novinky

GDPR ...
Město Železná ruda vybírá poplatek za rekreační pobyt. Tímto nám, jako provozovateli ubytovacího zařízení, vzniká povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (vycházeje ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění). K identifikaci ubytovaného tuzemského hosta zapisujeme údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště či zaměstnavatele, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Dále evidujeme údaje o datu zahájení a ukončení pobytu. Uvedené osobní údaje je možné zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů také s ohledem na ochranu práv ubytovatele ve smyslu § 5 odst .2, písm. e) zákona o ochraně osobních údajů. Domovní kniha ubytovaných je pro účely případné kontroly Městského úřadu vedena v písemné podobě. 

Pokud jde o cizince, je povinnost evidovat jejich osobní údaje v domovní knize stanovena ubytovateli § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Rozsah údajů zapisovaných do domovní knihy je tímto ustanovením vymezen takto: jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování.
Údaje z Domovní knihy jsou zabezpečeny proti zneužití. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Více o problematice GDPR viz, odkaz na UOOU: https://www.uoou.cz/c-2-2002-evidence-ubytovanych/ds-2539/p1=3938&archiv=0